Maryja ukazała się w Medziugorju w 1550. rocznicę ogłoszenia pierwszego maryjnego dogmatu

 

     Maryja ukazała się po raz pierwszy w Medziugorju w 1550. rocznicę ogłoszenia przez Kościół dogmatu o Bożym Macierzyństwie Maryi. Prawdę tę ukazał w pełnym świetle Sobór Efeski w 431 roku i pod przewodnictwem papieża Celestyna I, z inspiracji św. Cyryla Aleksandryjskiego, uroczyście ogłosił dogmat, nazywając Maryję Theotokos, czyli Matką Boga1.

     Jak stwierdził Jan Paweł II: "I tak to zrozumieli nasi bracia i siostry z Efezu, kiedy wieczorem dnia 22 czerwca, w dniu inauguracji Soboru odbytego w katedrze "Matki Bożej", obwołali tym tytułem Maryję Dziewicę i w triumfie nieśli Ojców na zakończenie tej pierwszej sesji"2.

(26 czerwca 431 r. po przybyciu na Sobór spóźnionego Jana z Antiochii z biskupami syryjskimi miały miejsce próba powołania nowych obrad przez przeciwników tego tytułu Maryi, czyli szkoły antiocheńskiej z Nestoriuszem na czele, podważenia dokonań soborowych oraz inne dramatyczne wydarzenia, łącznie z aresztowaniem niektórych duchownych)3.

     I choć nie było intencją Ojców Soboru określać prawdy maryjnej (jak wynika bowiem z dokumentów, sobór ten był typowo chrystologiczny), została ona jednak sformułowana, ponieważ wielokrotnie powtarzające się w dokumentach oficjalnych soboru słowo Theotokos pozwala wnioskować, że sobór uznał Maryję za Matkę Boga4.

     Ogłoszenie przez Kościół, że Maryja jest Theotokos, a nie anthropotokos (czyli jedynie matką człowieka) lub Theodochos (czyli tą, która jedynie nosiła Boga) nastąpiło w końcu czerwca 431 roku5(choć ostatecznie prawdę, że Maryja jest Theotokos potwierdziły kolejno Sobory: Chalcedoński [451 r.] oraz Konstantynopolitański II i III [553 r. i 681 r.])6 - podobnie jak właśnie w końcu czerwca 1981 roku rozpoczęły się objawienia w Medziugorju7.

     Zatem nieomal dokładnie w 1550. rocznicę, tj. 24 czerwca i 25 czerwca (te dni przyjmuje się jako początek medziugorskich objawień), Maryja ukazała się w nieznanej do tego czasu hercegowińskiej wiosce byłej Jugosławii (można jeszcze wspomnieć o innych objawieniach maryjnych, w których Matka Boża ukazała się z kolei w 1100 rocznicę od ogłoszenia pierwszego dogmatu maryjnego. Są to objawienia z Guadalupe. Objawienia Medziugorskie dzieli od nich 450 lat).

     Znaczące jest także to, że pierwszego dnia, 24 czerwca, Maryja ukazała się z Dziecięciem na ręku (jak można się domyślać - z Jezusem) i jak podaje widząca Vicka Ivanković: Maryja "trzymała w ramionach Dzieciątko. Była nim zajęta. Przykrywała, później odkrywała". Matka Boża tego dnia wielokrotnie dawała rękami znaki, aby widzący podeszli bliżej, ale oni, zaskoczeni i przelęknieni, nie skorzystali tego dnia z Jej zaproszenia. Prawdę o owym "Ukrytym Dziecięciu" ("Ukryte Dzieciątko" - tak zatytułuje jedną ze swych książek s. Emmanuel Maillard) jako Jej Synu, który jest Bogiem, Maryja będzie odsłaniała później w swoich orędziach widzącym i całemu światu. Wyraźnie podkreśli, że jest Matką Jezusa, Matką Boga i chce nas do Niego prowadzić. Gospa, czyli Pani, chce, abyśmy przyjęli Jezusa jako naszego Pana, zostali przez Niego zbawieni. Aby to było możliwe, musimy "wkroczyć na drogę": nawrócenia, porzucenia grzechu, przemiany serca oraz dążyć do świętości. W praktyce oznacza to, że powinniśmy regularnie korzystać z sakramentów świętych, podejmować pokutę, modlić się i pościć8. Maryja, która objawiła się jako Królowa Pokoju, pragnie nadać sens naszemu życiu, chce, abyśmy byli ludźmi pokoju, bo żyć w pokoju, to żyć pełnią szczęścia. Hebrajskie słowo šal'm pochodzi od rdzenia, który w powszechnym użyciu oznacza "być nietkniętym", "być pełnym". Wyraża też ideę przywrócenia pewnych rzeczy do ich pierwotnego stanu. Pokój w Biblii to dobrobyt codziennego istnienia, harmonia, w jakiej znajduje się człowiek w stosunku do całej przyrody, do Boga i do siebie samego9. Maryja chce, abyśmy "wyprostowali ścieżki naszego życia", ostatecznie osiągnęli niebo, wieczny pokój i pełnię życia. Pani z Guadalupe - która ukazała się w stanie brzemiennym i w swoim łonie nosi nienarodzone jeszcze Dziecię - jest nazywana także Matką Życia10. W Medziugorju Maryja objawiła się pierwszy raz z Dziecięciem na ręku11, Księciem Pokoju, Tym, którego porodziła. Przyniosła przez to na świat nowe życie i to życie pełne pokoju. Chce nas także "zrodzić" do nowego życia w Chrystusie i ukazuje nam drogi prowadzące do owej pełni życia.

     1550. rocznica Soboru Efeskiego i 1600. rocznica I Soboru Konstantynopolitańskiego (którego szczególnym dziedzictwem była nauka o Duchu Świętym) skłoniły Jana Pawła II do napisania listu do Episkopatu Kościoła katolickiego. I jak między innymi napisał Papież: "W rocznicy tej chodzi nie tylko o przypomnienie formuły wiary, która od szesnastu stuleci utrzymuje się w Kościele, ale równocześnie o to, aby duszom naszym uobecnić jeszcze bardziej w refleksji i modlitwie, dorobku duchowości i teologii ową osobową moc Bożą, która daje życie" oraz "W tym samym bowiem Symbolu odmawiamy, w sercu wspólnoty liturgicznej, która przygotowuje się do ponownego przeżycia Boskich Tajemnic: "Et inacarnatus est de Spiritu Santo ex Maria Virgine, et homo factus est: i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, i stał się człowiekiem"12. Papież Jan Paweł II planował na 7 czerwca 1981 roku (Tego dnia, jak również [zbieg okoliczności] w czasie kiedy zwołano Sobór w Efezie w 431 roku przypadała uroczystość Zesłania Ducha Świętego) uroczystości w Rzymie, na które już w marcu 1981 roku - wydając specjalny list - zaprosił wszystkie Konferencje Biskupie Kościoła Katolickiego, Patriarchaty oraz Metropolie Katolickie Kościoła Wschodniego. Zamierzał oddać Kościół i cały świat Duchowi Świętemu poprzez Służebnicę Pańską. Zamach na Ojca Świętego 13 maja 1981 roku utrudnił Papieżowi przeprowadzenie uroczystości osobiście - według pierwotnych zmierzeń Jan Paweł II ukazał się jedynie na moment z wewnętrznego balkonu Bazyliki św. Piotra i w oknie swoich apartamentów, jednak krwawa ofiara Ojca Świętego wspierała duchowo wszystko, co działo się tego dnia13. Owo zawierzenie z 7 czerwca 1981 roku kończyło się słowami: "I tak dzisiaj powtarzamy: "Przyjdź", ufając Twojemu matczynemu wstawiennictwu, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo"14.

     24 czerwca 1981 roku Matka Boża ukazała się w Medziugorju jako Królowa Pokoju, aby "po raz ostatni wezwać świat do nawrócenia"15, aby wskazać światu drogę do prawdziwego pokoju, abyśmy stawali się ludźmi pokoju. Jan Paweł II sam powie później, że Medziugorje jest kontynuacją Fatimy16i odkryje spójną i logiczną ciągłość różnych wydarzeń fatimskich i medziugorskich. 1 stycznia 1982 roku Jan Paweł II modlił się: "U progu Nowego Roku rozważamy raz jeszcze wydarzenie betlejemskie: tajemnicę Bożego Narodzenia - i modlimy się o pokój: dar Ojca, który zawierzył każdemu człowiekowi i wszystkim ludziom. W samym centrum tej naszej modlitwy o pokój na ziemi odnajdujemy MATKĘ. Odnajdujemy Maryję, która wszystkie te sprawy - sprawy związane z Bożym Narodzeniem - zachowywała i rozważała w swoim sercu" (por. Łk 2, 19)".17.

     Patrząc na te wszystkie wydarzenia, można jeszcze głębiej odkrywać treść przekazu Królowej Pokoju z Medziugorja.

 

Ks. dr Maciej Arkuszyński

 

 


 

1S. J. Stasiak, R. Zawiła, ABC teologii dogmatycznej, 256, 257.

2Całą Rodzinę Ludzką Tobie, Matko Zawierzamy, 15.

3M, Starowieyski, Sobory Kościoła niepodzielonego, część I - Dzieje, 57-59.

4Tamże, 62.

5Tamże, 50.

6S. J. Stasiak, R. Zawiła, dz. cyt., 256, 257.

7Strona internetowa: www.medjugorje. hr., m.cyt z 8.12.2009 r.

8Tamże.

9Słownik teologii biblijnej, pod red, Xavier Leon-Dufour, 700.

10W.Łaszewski, Świat maryjnych objawień. Duchowy przewodnik po objawieniach Matki Bożej, t I, 26.

11Strona internetowa: www.medjugorje. hr., m.cyt z 8.12.2009 r.

12Całą Rodzinę Ludzką Tobie, Matko Zawierzamy, 14.

13Tamże, 6.

14Cały Twój - modlitwy i rozważania Jana Pawła II, wybór i opracowanie A. Polkowski, 101,

15Słowa z Nieba, 88.

16M. Arkuszyński, Wzór życia chrześcijańskiego w objawieniach z Medziugorja (1981-2008 ), 55.

17Cały Twój - modlitwy i rozważania Jana Pawła II, wybór i opracowanie A. Polkowski, 142.